SKIF Grading schedule                                                                                       6th KYU

KIHON

*ZENKUTSU DACHI GEDAN BARAI

1. CHUDAN ZUKI

2. CHUDAN GYAKU ZUKI

3. JODAN AGE UKE - GYAKU ZUKI

4. CHUDAN SOTO UDE UKE - GYAKU ZUKI

5. CHUDAN UCHI UDE UKE - GYAKU ZUKI

*KOKUTSU DACHI GAMAE

6. CHUDAN SHUTO UKE

*ZENKUTSU DACHI GAMAE

7. MAE GERI      

*KIBA-DACHI  

8. YOKO GERI KEAGE

9. YOKO GERI KEKOMI 

*ZENKUTSU DACHI   

10.  MAWASHI GERI  

KUMITE

*SANBON KUMITE  

NO 1, NO 2, & NO 3 HIDARI.  ALSO NO 1 MIGI

KATA

*HEIAN SANDAN

9th Kyu 8th Kyu 7th Kyu 6th Kyu 5th Kyu 4th Kyu 3rd Kyu

2nd

Kyu

1

st K yu
Shodan
Home Page Maps to Dojo's Karate origins About SKKIF Karate terminology
Photo gallery

Kodokai Instructors

Club Diary

SKIF Instructors

  Links