SKIF Grading schedule     

 

                    1st KYU
KIHON

*ZENKUTSU DACHI GEDAN BARAI

1. MAE GERI - JUN ZUKI

2. MAWASHI GERI - GYAKU ZUKI

3. GYAKU ZUKI - MAE GERI - JUN ZUKI - GEDAN BARAI

 *ZENKUTSU DACHI GAMAE 

5. MAE GERI - MAWASHI GERI

6. KIZAMI YOKO KEKOMI - USHIRO GERI 

*KIBA - DACHI

7.YOKO GERI KEAGE  - YOKO GERI KEKOMI (SAME LEG)

KUMITE

*JYU IPPON

2 x JODAN,  2 x CHUDAN,

2 x MAE GERI, 

1 x YOKO  GERI KEKOMI,    

1 x MAWASHI GERI,  

1 x USHIRO - GERI   

KATA

*CHOICE OF; 

BASSAI DAI,  KANKU DAI,  JION,  ENPI  

9th Kyu 8th Kyu 7th Kyu 6th Kyu 5th Kyu 4th Kyu 3rd Kyu

2nd

Kyu

1

st K yu
Shodan
Home Page Maps to Dojo's Karate origins About SKKIF Karate terminology
Photo gallery

Kodokai Instructors

Club Diary

SKIF Instructors

  Links