Kancho Nobuaki Kanazawa, Kodokai dojo - November 2013