Sensei Kanazawa & Nobuaki Kanazawa, Kodokai dojo - May 2006